Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů, je Mateřská škola Linhartice, č. p. 16, 571 01 Linhartice, která
se řídí Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dodržováním předpisů na ochranu
osobních údajů – zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů), dále také jako jen „GDPR“ a navazující legislativy k GDPR.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Mateřská škola Linhartice, Linhartice č. p. 16, 571 01
Linhartice, IČ: 750 17 342 (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních
údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle
příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí
souvisí.

Pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší škole jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů
(dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá
osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů,
jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také
můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi. V naší škole vykonává funkci pověřence Schola
Servis GDPR, s. r. o., Palackého 150/8, 796 01, Prostějov, IČ: 04223748 a kontaktovat jej můžete na
adrese: poverenec@gdprdoskol.cz.

V Linharticích dne: 17. 9. 2018 Dagmar Kyrczová, pověřená řízením