Mateřská škola zastoupená ředitelkou školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v posledním
platném znění, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Linhartice.

Oznámení rozhodnutí 2020