Mateřská škola Linhartice

 

Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

Platnost od 1. 1. 2020

 

Ředitelka Mateřské školy Linhartice, č.p. 16, 571 01 Linhartice, příspěvkové organizace, podle §123 odst. 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

 

Úplatu za předškolní výchovu dítěte v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 150,- Kč a je stanovena vždy měsíčně. Školné se stanoví k 1. 9. příslušného školního roku.

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
  • Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.
  • Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.
  • Děti, které nebudou v době letního omezení provozu docházet do MŠ, jsou od úplaty osvobozeny. Ostatní děti budou hradit úplatu za předškolní vzdělávání v plné výši, tj. 150,- Kč měsíčně.  Přihláška na měsíce červenec a srpen je závazná.

 

Osvobození od úplaty školného

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)

– zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
( §12 odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách)

– rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

– fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy

Žádost nutno doložit nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci.

Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

Ředitelka mateřské školy zveřejňuje stanovení částky za úplatu předškolního vzdělávání předem
na přístupném místě do 30. 6. předcházejícího školního roku.

Se směrnicí a částkou úplaty jsou seznámeni rodiče dětí a vedoucí školní jídelny.

                                                                                 

 

Závěrečná ustanovení

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 

 

 

 

 

 

Dagmar Kyrczová, ředitelka

 

 

 

 

 

V Linharticích dne 1. 1. 2020