INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021

Provoz mateřských škol

  • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského
    zákona) je zachován jako doposud, tedy za  dodržení provozních pravidel, která zařízení zajišťují v rámci své kompetence, např. dezinfekce rukou všech příchozích do budovy MŠ, úklid a pravidelné větrání prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby.
  • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci
    a místní podmínky, /např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod./
  • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
  • Vstup třetích osob /mimo děti a zaměstnance/ do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

V Linharticích dne 3. 1. 2021                                                    Dagmar Kyrczová, ředitelka

Hygienická pravidla a standard úklidu se nemění.
Hygienická pravidla a standard úklidu

Hygienická pravidla ve školním stravování jsou stejná.
Školní stravování