Od 1. 9. 2019 – nový vzdělávací program s názvem EKOŠKOLKA. Více informací si prohlédněte zde.


Filosofií naší MŠ je naučit děti milovat a ctít lidi i život ve všech jeho podobách, poznávat a chránit kulturní bohatství i přírodu. Položit základy k celoživotnímu vzdělávání a rozvoji osobnosti.

Naším cílem je šťastné a spokojené dítě. Snahou je vychovávat u něj kladný vztah k přírodě, mít úctu k životu a vytvářet povědomí, že člověk je součástí přírody a sám může mnohé věci ovlivnit. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání za aktivní spolupráce s jejich rodiči.

Mateřská škola je uprostřed překrásné krajiny a právě proto je program směřován na oblast environmentálního vzdělávání. Záměrem je maximální využívání okolního prostředí k poznávání živé
i neživé přírody, poznávání zákonitostí přírody a její krásy, rozvíjení smyslů, práce s přírodním materiálem, objevování vlastních možností, jak přírodu chránit a pečovat o ni a o životní prostředí vůbec.

Hlavním cílem environmentální výchovy je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, vytvářet základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte nejen k životnímu prostředí, ale i ke společností, tradicím, vytvářet základy ekologického myšlení.

Cíle:

 • snažit se o formování správného vztahu k přírodě a všem složkám přírody
 • připomínat dětem důležitost třídění odpadků doma i ve škole (sběr plastových víček, starého papíru)
 • chránit přírodu – neodhazovat odpadky, chovat se v lese tiše, umět naslouchat, pozorovat
 • vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, procvičovat orientaci v okolí MŠ
 • mít povědomí o okolním světě, dbát na osobní bezpečnost i bezpečí druhých
 • osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý různorodý svět přírody – rostliny, krajina, podnebí apod.
 • porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že jsou změny přirozený proces
 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
 • pozorovat přírodu, hovořit o změnách pozorovat volně žijící ptáky, pozorovat rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy
 • rozlišovat charakteristické znaky všech ročních období, seznámit důkladněji s některými přírodními jevy, rozlišovat charakteristické rysy počasí
 • klást otázky a hledat na ně odpovědi
 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách
 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí
 • osvojovat si poznatky a dovednosti chránící před nebezpečnými vlivy prostředí
 • vést děti k práci na školní zahradě, starat se o školní záhon – pozorovat růst rostlin ze semene, pečovat o rostliny a zeleninu – zalévat, plít, jíst…
 • starat se o drobného živočicha, pozorovat jeho život, růst a vývoj – strašilky